SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Karbon emisyonları, fosil yakıtların yanması ve organik maddelerin bozulmasından kaynaklanır, sera gazı etkisine katkıda bulunarak iklim değişikliğine sebep olur. Metan ise karbondioksit ‘ten 21 kat daha fazla küresel ısınmaya yol açar. Dolayısıyla katı atık depolama alanlarından kaynaklanan metan emisyonları küresel ısınmayı ciddi ölçüde etkiler. GCL gazlaştırma teknolojisi, atıkların depolama sahalarından uzaklaştırılması, geri dönüşümün arttırılması, fosil yakıtların kullanımının azaltılması yoluyla karbon emisyonlarında azalma sağlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gazlaştırma sistemleri, geleneksel enerji üretim yöntemleriyle kıyaslandığında daha yüksek verimlilik sağlar ve karbon nötr bir süreçtir.

ÇEVRE

İleri bir teknoloji olarak gazlaştırma,  sürdürülebilirliğin özellikle çevresel boyutuyla yakından ilgili ve uyumludur. Genel olarak, sürdürülebilirlik çevre başlığı altında şu konuları ele alır: 

  • Yenilenebilir enerjiye yönelim
  • Çevre kalitesinin iyileştirilmesi
  • Atıkları azaltmak
  • Doğal kaynakları korumak
  • Sorumlu tüketim
  • Uzun vadeli odaklanma

Bu nedenle, gazlaştırma kullanımı çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle yakından uyumludur. Kamuoyu gazlaştırmanın önemli çevresel avantajlarını fark etmeye başladıkça, daha fazla gazlaştırma tesisinin geliştirilmesi beklenmektedir.
eklenmektedir.

KARBON NÖTR DÖNGÜ

Gazlaştırmada ortaya çıkan karbondioksit, kullanılan atık veya biyokütle türüne, yakıtın nem içeriğine ve kül içeriğine bağlıdır. Bu miktarların tümü, yakıt kaynağına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Gazlaştırma ile kontrollü koşullar altında enerji kullanılarak karbon azaltımı sağlanır; aksi takdirde özellikle de depolama sahalarında karbondioksitten yaklaşık 21 kat daha zararlı olan metan olarak havaya salınır ve sera gazı etkisi yapar. Metan biyogaz üretimi hala depolama sahalarında mevcuttur, ancak çoğu metan gazı çevreye kaçmaktadır.

Biyokütlenin gazlaştırılması, sürdürülebilir kaynaklar sağlayan ve kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlayan karbon nötr bir döngüdür. Biyokütlenin gazlaştırılmasıyla üretilen karbondioksit , doğal fotosentez yoluyla “yeşile” geri dönüştürülür. Biyokütlenin gazlaştırılmasından elde edilen tehlikesiz kül, potasyum ve sodyum gibi mineraller içerdiğinden tarımda gübre olarak da kullanılabilir. Biyokütlenin gazlaştırılması, temel olarak fosil yakıtların kullanımını azalttığı için karbondioksit emisyonlarını azaltır.